9.9.52

การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต่ำ
(เล่มสีส้ม)
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบลงข้อมูลในเล่ม
  2. ส่งคืนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ภายในวันที่ 15 หรือก่อนวันสิ้นเดือน
  3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บันทึกข้อมูล
  4. Upload ขึ้น Internet และรวบรวมส่งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  5. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://im-skh.110mb.com/index.html

;;